מדיניות פרטיות​

 1.  אייר חיפה בע”מ ח.פ. 516787173 (“החברה“) מעריכה מאוד את פרטיותך, לכן הכינה מדיניות פרטיות זו שמטרתה לתאר את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעמוד זה, לרבות מידע שנמסר בעת גלישה בעמוד, בעת הרשמה לדיוור או בעת הגשת מועמדות למשרות בחברה.

 2.  אינך מחויב על פי חוק למסור מידע; אולם מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולה, בין היתר, לפגוע בחווית השימוש שלך בעמוד, ובמקרים מסוימים גם ביכולתה של החברה לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

 3. בשימושך בעמוד זה, הנך מאשר כי ידוע לך שעמוד זה הינו עמוד זמני אשר נועד ליידע את הציבור בדבר תחילת פעילותה של החברה; וכן לאפשר למי שמעוניין בכך להירשם לקבלת דיוור פרסומי מהחברה. כן ידוע לך כי עם תחילת פעילותה בפועל, החברה עתידה להשיק את האתר הרשמי שלה (“האתר“), אשר באמצעותו ניתן יהיה, בין היתר, להזמין כרטיסי טיסה מהחברה. ככל שיבוצעו על ידך בעתיד פעולות באתר, דוגמת הזמנת כרטיס טיסה, המידע שיימסר על ידך בעת ביצוע הפעולות כאמור יתווסף למידע שנשמר כתוצאה מגלישתך בעמוד זה, והכל כפי שיפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

 4. בשימושך בעמוד זה, הנך מאשר כי מסירת המידע נעשית מרצונך ובהסכמתך החופשית בלבד ומהווה את הסכמתך כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשימוש בעמוד זה, הנך נותן הסכמתך להחברה לאסוף ולשמור מידע בקשר אליך במאגר המידע של החברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות“), בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות מידע על פרסומות שנקראו בעמוד, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשב, כתובת IP וכדומה). ככל שתספק לנו מידע המתייחס לצדדים שלישיים, הרי שהנך מצהיר כי מסרת את המידע בהסכמתם ובידיעתם של הצדדים השלישיים תוך הסכמתם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 5. איזה שימושים נעשים במידע? החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך במהלך ביצוע פעולה או הרשמה לדיוור, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:
  1. כדי לאפשר לך לקבל את השירותים המבוקשים על ידך;
  2. לצורך עדכון ו/או שינוי ו/או שיפור מתן כל אחד מבין השירותים הניתנים על ידי החברה;
  3. כדי להתאים את השירותים הניתנים לצרכיך והעדפותיך;
  4. ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;
  5. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם הפעולות שביצעת והמידע האישי שלך;
  6. כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך מטעם החברה. הצטרפותך לקבלת דיוור בעמוד זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד למדיניות פרטיות זו;
  7. לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של החברה, בכפוף להוראות הדין;
  8. לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
  9. על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך;
  10. כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברה או צדדים שלישיים;
  11. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה.
  12. לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת ממדיניות פרטיות זו.

 6.  האם המידע מועבר לאחרים? החברה מתחייבת לשמור על המידע ולא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:
  1. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;
  2. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש בעמוד ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות;
  3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה;
  4. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;
  5. על מנת להגן על הזכויות או האינטרסים של החברה או של המשתמשים;
  6. במקרה בו השימוש בעמוד נעשה בניגוד לאמור במדיניות הפרטיות ו/או בניגוד להוראות כל דין;
  7. במקרה של העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי (לרבות הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי);
  8. במקרה של העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול העמוד ו/או האתר (כגון ניהול כללי, שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא”ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו’), וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים);
  9. במקרה בו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
  10. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש בעמוד זה, הינך מסכים להעברה האמורה.

 7.  מה הן “עוגיות” (Cookies) ואיזה שימוש נעשה בהן? קבצי עוגיות (Cookies) הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לה להתאים את השירותים הניתנים על ידה להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה.
  ככל שאינך מעוניין כי החברה תאסוף אודותיך מידע באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, עשויה להפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או השירותים הניתנים בעמוד זה.

 8. האם אני יכול לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותיך המוחזק במאגר המידע של החברה (בעצמך, באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה באמצעות הדוא”ל:[email protected] או באמצעות שליחת פנייה בכתב לכתובת להלן: חברת אייר חיפה בע”מ, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים.

 9.  אפשר לתקן או למחוק את המידע? אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא”ל: [email protected] או באמצעות שליחת פנייה בכתב לכתובת להלן: חברת אייר חיפה בע”מ, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים.

 10. כיצד ניתן להפסיק לקבל דיוור שיווקי ודברי פרסומת? בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי מהחברה, תוכל להודיע על כך לחברה באחת הדרכים הבאות: (1) באמצעות לחיצה על לחצן “הסר” בגוף ההודעה השיווקית שתשלח אליך; (2) באמצעות הדוא”ל: [email protected]; או (3) באמצעות שליחת פנייה בכתב לכתובת להלן: חברת אייר חיפה בע”מ, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים. במקרה כאמור, החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה שלה ותפעל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות.

 11. מה לגבי קישורים לאתרים אחרים? השירותים עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (“הקישורים”) שאינם מופעלים על ידי החברה (“האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי החברה שואפת לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, היא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אינה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. החברה ממליצה כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו בעת השימוש או הכניסה אליהם.

 12. כיצד עליי לפעול אם אני מרגיש שפרטיותי נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא”ל: [email protected]; או באמצעות שליחת פנייה בכתב לכתובת להלן: חברת אייר חיפה בע”מ, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים אנו נבחן את פנייתך בזמן סביר ונשלח לך תשובה בהקדם.

 13. החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע בעמוד זה בפרט ובאתר בכלל. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לעמוד זה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

 14. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בתחתית עמוד זה ועל לכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש בעמוד ו/או בשירותי החברה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש בעמוד ו/או בשירותי החברה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו.

 15. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 16. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוראותיה יפורשו לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

תאריך עדכון אחרון: 30/5/2024